Ngày 28/11/2014, Quốc hội thông qua Luật tổ chức VKSND (sửa đổi). Theo đó, đã tăng thẩm quyền cho Cơ quan điều tra VKSNDTC. Vụ 6 được thành lập nhằm đáp ứng nhiệm vụ tăng thêm do việc điều chỉnh thẩm quyền của Cơ quan điều tra VKSNDTC; bảo đảm công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra đối với loại án này được tiến hành chuyên nghiệp, chuyên sâu, đưa đến một nền dân chủ trong hoạt động cải cách tư pháp. Đặc biệt, tạo cơ chế kiểm soát chặt chẽ ngay trong nội bộ Viện kiểm sát đối với việc giải quyết loại án này.

Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC trao quyết định cho lãnh đạo Vụ 6.

Theo đó, hoạt động điều tra do Cục Điều tra đảm nhiệm và do 1 đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC chỉ đạo; hoạt động tiến hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp do Vụ 6 đảm nhiệm và do 1 đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC chỉ đạo.

Như vậy, trong lịch sử 55 năm của ngành KSND đã có thêm một Vụ mới làm nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra trong hoạt động tư pháp.

Trần Hằng