Ngày 3-2, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Năm nay, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2020), toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vô cùng tự hào vì đất nước Việt Nam có một Đảng Cộng sản kiên cường, trung thành với Chủ nghĩa Mác –Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”. Người còn nhấn mạnh “Đảng có vững cách mạng mới thành công; cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”. Xuyên suốt trong tư tưởng của Người về công tác xây dựng Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặt vấn đề tự đổi mới, tự chỉnh đốn là một yêu cầu khách quan trong các thời kỳ cách mạng của Đảng.

Nhìn lại chặng đường 90 năm qua, trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng đã không ngừng tự đổi mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trước bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp và đề ra chủ trương, đường lối đúng đắn, sáng tạo để lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đảng thường xuyên quan tâm, chăm lo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt để Đảng luôn vững mạnh về mọi mặt, để mỗi cán bộ, đảng viên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, trở thành “Người đầy tớ” thật trung thành của nhân dân.

Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn đảng nhằm đáp ứng những vấn đề bức thiết thực tiễn đặt ra. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay, với quyết tâm chính trị cao, Ban Chấp hành Trung ương đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội, ban hành các nghị quyết và quy định để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành các văn bản (nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế, kế hoạch, hướng dẫn) về công tác xây dựng đảng, trong đó kịp thời ban hành các nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ mới, quan trọng như: Thực hiện một số mô hình thí điểm về tổ chức bộ máy, việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và chiến lược an ninh mạng quốc gia; về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, trong tình hình mới...

Việc Trung ương ban hành kịp thời, đồng bộ hệ thống văn bản trên hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội đã tạo cơ sở chính trị quan trọng để đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng trong tình hình mới. Kết quả từ công tác xây dựng Đảng đã đạt được những chuyển biến tích cực và kinh nghiệm quan trọng. Bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực lãnh đạo của Đảng ngày càng được nâng lên. Đảng luôn vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức trong bối cảnh trong nước, khu vực và thế giới có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Đảng đã có những quyết sách phù hợp để chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả. Bản chất, lập trường giai cấp công nhân của Đảng được giữ vững; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý chủ chốt và người đứng đầu các cấp từng bước được nâng lên. Tinh thần tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên có tiến bộ. Việc ngăn chặn, xử lý tiêu cực, sai phạm, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí có chuyển biến rõ rệt. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay đã có trên 50 nghìn cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật; trong đó có hơn 70 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý. Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng đã kỷ luật 7 tổ chức đảng. Tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, ý thức trách nhiệm của cán bộ đối với công việc được giao được nâng lên, góp phần khắc phục một bước tình trạng suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã trở thành phong trào, xu thế” được nhân dân đồng tình, đánh giá cao, được các tổ chức quốc tế ghi nhận. Tham nhũng đang từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi và có chiều hướng thuyên giảm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo động lực mới, khí thế mới để toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Tuy nhiên, công tác xây dựng đảng vẫn còn nhiều việc phải làm, nhất là việc đấu tranh chống tự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xa dân... Các thế lực thù địch vẫn đang tìm mọi cách phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta; chúng ra sức xuyên tạc, vu cáo Đảng, Nhà nước ta, đánh thẳng vào hệ tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng, kích động, chia rẽ nội bộ Đảng, chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân, hòng làm tan rã Đảng ta, chế độ ta từ gốc, từ bên trong, hết sức thâm độc và nguy hiểm.

Trong tình hình ấy, một yêu cầu cấp thiết đặt ra trong lúc này là chúng ta cần phải làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường mối liên hệ giữa Đảng với nhân dân, bảo đảm cho Đảng chủ động, tích cực thực hiện có hiệu quả những trọng trách và sứ mệnh của một đảng cầm quyền, đủ sức lãnh đạo sự nghiệp đổi mới của đất nước.

Thứ nhất, để Đảng vững về tư tưởng, phải thực hiện có hiệu quả việc xây dựng và bảo vệ tư tưởng của Đảng, tức là phải làm cho chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí, quan điểm, đường lối của Đảng thấm sâu vào từng đảng viên và tổ chức đảng; thực sự là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động. Phải kiên quyết đấu tranh chống lại những luận điệu sai trái, xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng, đòi thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập mà thực chất là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với toàn bộ xã hội. Đồng thời phải tích cực đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị, bồi dưỡng, nâng cao trình độ tri thức, phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đội ngũ đảng viên và các tổ chức đảng.

Thứ hai, việc xây dựng và bảo vệ Đảng trên lĩnh vực tổ chức chính là bảo đảm cho Đảng thực sự là một đội quân có tổ chức chặt chẽ, một chính thể thống nhất và năng động, có một đội ngũ đảng viên “vừa hồng, “vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt và hoat động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm cho Đảng là một khối thống nhất ý và hành động, triệu người như một. Cần thấm nhuần lời dạy của Bác “cán bộ là cái gốc của công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Cấp ủy các cấp trong toàn Đảng cần đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ, công tác tổ chức cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu cấp ủy các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ như trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) đã nêu rõ. Đặc biệt là trong công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng các cấp, cần nắm vững tư tưởng, quan điểm chỉ đạo trong Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cần nghiêm cấm mọi biểu hiện vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, tìm cách nâng người này, hạ người kia, gây nghi ngờ, làm mất đoàn kết nội bộ. Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người có tham vọng quyền lực, chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu, chạy cơ cấu, bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, quan liêu, tham nhũng, bảo thủ, trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói không đi đôi với làm; bản thân hoặc vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính. Đồng thời cấp ủy các cấp cần gương mẫu, đi đầu, quyết liệt trong việc thực hiện Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền.

Thứ ba, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng đã khẳng định: Phải nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật. Kết hợp giữa “xây” và “chống”; “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Kiên quyết, kiên trì thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn; phát huy sự chủ động, sáng tạo và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của nhân dân, trong đó cán bộ lãnh đạo, quản lý, trước hết là cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp là nòng cốt. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có hiệu quả, nhất là những vụ việc gây bức xúc trong dư luận để củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; đề cao pháp luật của Nhà nước. Chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị.

Bước vào năm 2020, năm đặc biệt quan trọng, là năm Việt Nam đảm nhận luân phiên Chủ tịch ASEAN 2020; Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, Chủ tịch AIPA 41. Trong nước diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại và cũng là năm cuối cùng của nhiệm kỳ Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong niềm vui và không khí tự hào đó, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam ở trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, phát huy tinh thần chủ động, nêu gương trên mọi lĩnh vực công tác, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hòa bình và thịnh vượng. 

Nguyễn Hồng Hạnh