Cụ thể, những người có chức vụ từ Phó trưởng phòng UBND cấp huyện và tương đương trở lên có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập, bao gồm: Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan và đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở TW, cấp tỉnh và cấp huyện; trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân không phải là hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp; những người được Đảng, Nhà nước điều động, phân công và những người được tuyển dụng, bổ nhiệm theo chỉ tiêu biên chế được giao làm việc trong tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp...

Về tài sản, chỉ kê khai nếu tổng giá trị của mỗi loại tài sản từ 50 triệu đồng trở lên và đặc biệt, việc xác định giá trị tài sản do người kê khai tự ước tính theo giá thị trường tại thời điểm kê khai.

Cũng theo thông tư này, người có nghĩa vụ kê khai sẽ bị kỷ luật nếu chậm kê khai 15 ngày trở lên so với quy định. Thông tư sẽ có hiệu lực từ ngày 16/3/2010

B.Tuấn