Phát biểu khai mạc, đồng chí Mai Văn Chính, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh nội dung Đảng lãnh đạo bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng. Nhận thức được vai trò quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền, thời gian qua, Ban Tổ chức Trung ương và ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã coi trọng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng.

Đồng chí Mai Văn Chính phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2019, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch tổ chức 3 hội nghị tập huấn tại miền Bắc, miền Trung và miền Nam cho lãnh đạo và phóng viên, biên tập viên chuyên viết về xây dựng Đảng.

Đồng chí Mai Văn Chính mong rằng, qua tập huấn, các nhà báo sẽ có thêm kiến thức bổ ích để nâng cao chất lượng sáng tác các tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng; bổ sung thêm kiến thức để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát triển lý luận về xây dựng Đảng và thực tiễn công tác xây dựng Đảng, phản ánh những mô hình mới, cách làm sáng tạo trong việc triển khai, học tập, quán triệt có hiệu quả các nghị quyết của Đảng và kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội XII, các nghị quyết Trung ương 4,5,6,7 và 8 khóa XII; cổ vũ kịp thời kết quả và những cố gắng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương, đơn vị để xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tại Hội nghị, lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí khu vực phía Bắc nghe các chuyên đề: Tổng quan về Đảng và công tác xây dựng Đảng; Một số vấn đề mới về xây dựng Đảng từ Đại hội XII đến nay; Những điểm mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong văn kiện Đại hội XII; Định hướng nội dung trọng tâm tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng; Kỹ năng lựa chọn đề tài, khai thác, xử lý thông tin, kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng; giới thiệu về Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng).

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo nhấn mạnh qua tập huấn giúp lãnh đạo các cơ quan báo chí hiểu rõ trách nhiệm của mình về công tác xây dựng Đảng, đồng thời bồi dưỡng kỹ năng lựa chọn đề tài, khai thác, xử lý thông tin, truyền đạt kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm viết về công tác xây dựng Đảng cho các phóng viên, biên tập viên chuyên trách tuyên truyền về xây dựng Đảng.

Khổng Hà