Tham dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng; đồng chí Lê Khả Phiêu; đồng chí Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư; đồng chí Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước; đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Ngô Thị Huệ, Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh… Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm công lao to lớn của đồng chí Nguyễn Văn Linh.

Diễn văn tại Lễ kỷ niệm do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày nêu rõ  đồng chí Nguyễn Văn Linh - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 1986 - 1991, một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sĩ cộng sản kiên cường, một nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người bạn tin cậy của bạn bè quốc tế.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu 3 điểm nổi bật trong quá trình hoạt động cách mạng của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, đó là đồng chí trực tiếp cùng đồng bào miền nam đi suốt 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ giành độc lập tự do cho dân tộc; khi đất nước giải phóng, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã nắm bắt thực tiễn, tổng kết kinh nghiệm của một số cơ sở có cách làm sáng tạo để đề xuất với Trung ương nhiều chủ trương mới trong phát triển sản xuất, kinh doanh; khi giữ trọng trách là Tổng Bí thư đầu tiên của thời kỳ đổi mới, đồng chí đã cùng tập thể Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đề ra đường lối đổi mới đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn Việt Nam, trên cơ sở đó lãnh đạo, chỉ đạo nhạy bén, chủ động, khôn khéo, chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua những khó khăn, qua đó, đã tạo dựng được lòng tin của nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới, đối với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, chuẩn bị cơ sở lý luận và thực tiễn để Đảng ta vạch ra Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội vào năm 1991.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày diễn văn tại Lễ mít tinh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Nhớ về đồng chí Nguyễn Văn Linh, chúng ta nhớ về hình ảnh của một nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo; kiên định về lập trường, nguyên tắc, đồng thời luôn trăn trở tìm tòi, sáng tạo trước những diễn biến mới của thực tiễn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lại loạt bài viết của đồng chí Nguyễn Văn Linh trong mục "Những việc cần làm ngay", đăng trên báo Nhân Dân, ký tên N.V.L đã tạo ra một luồng sinh khí mới trong xã hội: Dân chủ, công khai, nói thẳng, nói thật, lời nói đi đôi với việc làm, đấu tranh chống tiêu cực, làm trong sạch bộ máy các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Bà Ngô Thị Huệ - phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh với đồng đội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Đồng chí Nguyễn Văn Linh là một tấm gương mẫu mực về phẩm chất, đạo đức của người cộng sản. Suốt cuộc đời mình, đồng chí Nguyễn Văn Linh hết lòng chăm lo đến đời sống của nhân dân, gắn bó với nhân dân, hiểu dân, tin dân, nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của dân…

Phương Thủy – Trần Xuân