Dự đại hội có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư...

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Tòng Thị Phóng, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội; Phạm Minh Chính, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Đồng chí Sơn Minh Thắng, Bí thư Đảng ủy Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 phát biểu khai mạc

Tham dự Đại hội còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo Đảng ủy Khối các thời kỳ; lãnh đạo các tỉnh, thành phố và 300 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 82 nghìn đảng viên trong toàn đảng bộ.

Đại hội tiến hành với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ - Kỷ cương - Nêu gương” và chủ đề của đại hội: “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình phát biểu tại Đại hội

Báo cáo Chính trị do Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2015-2020 trình bày tại Đại hội XIII Đảng bộ Khối khẳng định: Trong bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều thuận lợi đan xen khó khăn, thách thức, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (gọi tắt là Đảng bộ Khối) và các đảng ủy trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng với quyết tâm cao; nỗ lực lớn nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối và tình hình thực tiễn để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá bằng việc sớm ban hành chương trình công tác, các nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo đạt được nhiều kết quả rõ rệt. 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với các quy định về trách nhiệm nêu gương được toàn Đảng bộ Khối thực hiện nghiêm túc. Qua đó, kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa, chấn chỉnh và xử lý kỷ luật nghiêm những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự Đại hội.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức đã thực sự được đẩy mạnh và có nhiều đổi mới đã góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng bộ Khối và sự đồng thuận trong xã hội. Công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, nhất là tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên được tập trung chỉ đạo, nhất là việc triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW của Trung ương và Kế hoạch số 07-KH/TW của Bộ Chính trị và các quy định của Trung ương về công tác cán bộ; từng bước chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên...

Báo cáo chính trị cũng chỉ xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025. Để thực hiện hành mục tiêu và 6 nhiệm vụ công tác trọng tâm, báo cáo chính trị đã xác định 3 khâu đột phá cho nhiệm kỳ là hoàn thiện đồng bộ, khoa học, hợp lý về tổ chức bộ máy, cơ chế vận hành đối với toàn Đảng bộ Khối; các cấp ủy trong Đảng bộ Khối tích cực phối hợp trong việc cụ thể hóa, tham mưu, đề xuất thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về công tác cán bộ, nhất là về phân cấp quản lý cán bộ theo Quy định 105-QĐ/TW của Bộ Chính trị và phối hợp chặt chẽ với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chúc mừng, biểu dương những đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và những thành tích Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh: Nhìn lại nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực với quyết tâm cao, hoàn thành hầu hết các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XII đề ra.

Cơ bản tán thành với Báo cáo chính trị trình đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh một số nội dung, đề nghị đại hội nghiên cứu, thảo luận: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và cấp ủy các cấp bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ. Đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Tăng cường phối hợp chặt chẽ với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Khối tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Xây dựng tổ chức đảng gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện. 

Thực hiện đồng bộ việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy, đồng thời xây dựng, bồi dưỡng cán bộ cấp ủy và cán bộ chuyên trách công tác đảng các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ... Cùng với đó tăng cường kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng, nhất là với cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những nơi để xả ra vi phạm, nơi có bức xúc, nổi cộm và dư luận quan tâm.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình cũng đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương cần đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Trong đó, cần làm tốt hơn nữa công tác dân vận, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội đổi mới; nâng cao hiệu quả hoạt động, đóng góp tích cực vào thực hiệ nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và tham gia xây dựng các tổ  chức đảng, chi bộ trong Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham gia quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng mưa bão trong thời gian qua. Đại hội đã bỏ phiếu, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII diễn ra đến ngày 29/10.

Xuân Mai