Về Đề án Cơ sở dữ liệu quốc gia về thanh niên, Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan thống nhất các mục thông tin và trường dữ liệu phục vụ việc tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu trong Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam để bổ sung vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về Thống kê tổng hợp về dân số.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng quy trình thu thập, cập nhật, quản lý, khai thác và tích hợp Cơ sở dữ liệu quốc gia về thanh niên với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Thống kê tổng hợp về dân số phục vụ công tác quản lý nhà nước và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

N.P.