Ngày 3/12, Thủ tướng Chính phủ đã sửa đổi Quyết định số 191/2004/QĐ-TTg ngày 8/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam. Theo đó, một số khoản đóng góp của các doanh nghiệp viễn thông cho Quỹ này sẽ được giảm so với trước đây.

Theo Quyết định số 186/2007/QĐ-TTg, tất cả các doanh nghiệp viễn thông hoạt động kinh doanh tại Việt Nam đều phải thực hiện nghĩa vụ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích tại Việt Nam thông qua đóng góp tài chính cho Quỹ.

Các khoản đóng góp của doanh nghiệp viễn thông cho Quỹ từ năm tài chính 2007 được tính theo doanh thu cung ứng dịch vụ cho khách hàng sử dụng (không tính doanh thu kết nối).

Trên cơ sở đó, các dịch vụ viễn thông di động đóng góp là 3% doanh thu (mức đóng góp này đã giảm 2% so với quy định tại Quyết định 191/2004/QĐ-TTg).

Dịch vụ điện thoại đường dài quốc tế, dịch vụ thuê kênh đường dài quốc tế, mức đóng góp 2% (giảm 2% so với quy định tại Quyết định 191/2004/QĐ-TTg).

Dịch vụ điện thoại đường dài trong nước liên tỉnh, dịch vụ thuê kênh đường dài trong nước có mức đóng góp là 1% doanh thu (giảm 2% so với quy định tại Quyết định 191/2004/QĐ-TTg)

A.T.