Với phương châm hành động “Vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn”, ĐH đã xác định 11 nhóm chỉ tiêu phấn đấu và 4 chương trình hành động của tổ chức Công đoàn trong nhiệm kỳ mới, trong đó, phấn đấu phát triển đoàn viên đến hết năm 2018 cả nước có 10 triệu đoàn viên; có 100% số DN nhà nước, 65% trở lên số DN ngoài nhà nước và DN có vốn đầu tư nước ngoài có tổ chức công đoàn có thỏa ước lao động tập thể…

Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XI ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XI họp báo thông tin kết quả Đại hội.

ĐH cũng xác định 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, gồm: chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ, quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên và người lao động về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chủ trương công tác đoàn; tổ chức các phong trào thi dua yêu nước trong đoàn viên, người lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

ĐH đã thông qua điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi) gồm 10 chương, 45 điều (tăng 2 chương và 1 điều so với Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa X). ĐH đã thống nhất số lượng BCH Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam khóa XI gồm 175 người (tăng 15 người so với nhiệm kỳ trước).

Tại kỳ họp thứ nhất BCH Tổng Liên đoàn Việt Nam khóa XI đã bầu đoàn Chủ tịch gồm 24 người. Ông Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tái đắc cử Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XI. 5 Phó Chủ tịch gồm: ông Mai Đức Chính, ông Trần Thanh Hải, ông Trần Văn Lý, ông Nguyễn Văn Ngàng và bà Nguyễn Thị Thu Hồng.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Đặng Ngọc Tùng nhấn mạnh “Từng thành viên BCH mới sẽ nỗ lực, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI để xây dựng chương trình hành động, triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Chúng tôi sẽ làm việc trên nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và CNVC-LĐ”

T.Uyên