Ở các đầu cầu trực tuyến, nhiều địa phương đưa ra các dẫn chứng để chứng tỏ đạt nhiều kết quả, tuy nhiên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ rõ, những gì làm được chỉ là bước đầu, chúng ta không được thỏa mãn mà phải nhìn nhận các yếu kém để làm tốt hơn. Không phải rà soát chung chung mà phải tập trung vào những lĩnh vực liên quan nhiều đến người dân, ở những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực như thuế, hải quan, tiếp cận đất đai, cấp phép xây dựng, thành lập doanh nghiệp…

Thủ tướng yêu cầu phải quyết liệt hơn trong cải cách thủ tục hành chính.

Phải rà soát để sửa đổi, bãi bỏ theo tinh thần tạo thuận lợi nhất, thông thoáng nhất, dễ dàng nhất cho người dân và doanh nghiệp.

“Với tinh thần nhà nước kiến tạo, nhà nước phục vụ, các cơ quan hành chính phải tạo thuận lợi cho dân và nhận phần khó về mình, đồng thời thông thoáng nhưng vẫn phải quản lý tốt, không buông lỏng quản lý nhà nước” – Thủ tướng yêu cầu.

Theo đó, phải tăng cường trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, sự phối hợp, kết nối giữa các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính, nhân rộng mô hình một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Đặc biệt, trên cơ sở phân tích xu hướng, lộ trình phát triển internet hiện nay và tương lai, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ rõ: Phải phấn đấu việc giải quyết toàn bộ thủ tục hành chính cũng như cung cấp các dịch vụ công được thực hiện qua mạng, hạn chế và tiến tới chấm dứt việc tiếp xúc trực tiếp giữa các bộ, công chức với người dân và doanh nghiệp. 

Hiện, nhiều bộ, ngành, địa phương đã thúc đẩy việc thực hiện thủ tục hành chính qua mạng internet, đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện cho người dân, giảm đi lại, tốn kém. Tuy nhiên, nhiều ý kiến từ các địa phương cho thấy, việc giải quyết bằng giấy tờ, gặp mặt trực tiếp vẫn phổ biến, một phần do các tỉnh còn thiếu hạ tầng kỹ thuật, phần do thói quen của cả cán bộ lẫn người dân.

Thừa nhận việc cải cách hành chính có bước tiến và kết quả thiết thực, nhất là tập trung cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, song Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ rõ, so với mục tiêu, yêu cầu, mong muốn thì “kết quả đạt được còn khiêm tốn, đòi hỏi sự cố gắng, nỗ lực hơn nữa”.

Thủ tướng cho biết, trên thực tế vẫn còn rất nhiều quy trình, thủ tục phức tạp, không cần thiết, gây phiền hà, tốn kém chưa được rà soát để sửa đổi, bãi bỏ hoặc sửa nhưng còn rất chậm.

Bên cạnh đó, một số cấp, ngành nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm của người đứng đầu chưa cao. Một bộ phận cán bộ, công chức có tinh thần phục vụ kém, thiếu trách nhiệm, sách nhiễu, tiêu cực trong khi việc kiểm tra, xử lý chưa quyết liệt, nghiêm túc; nhiều cơ quan, tổ chức trùng dẫm, không rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, thiếu sự phối hợp. Điều này làm cản trở nỗ lực cải cách, đang làm chậm đi sự phát triển của đất nước.

“Tôi, người đứng đầu Chính phủ hết sức nghiêm túc nhận trách nhiệm về những tồn tại, hạn chế, yếu kém này” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu.

Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành tập trung rà soát để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế, cơ chế, luật pháp, chính sách, nhất là thể chế kinh tế thị trường để tạo hành lang pháp lý, môi trường thông thoáng cho nền kinh tế vận hành hiệu quả, theo đúng quy luật, nguyên tắc thị trường, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh.  

Việc rà soát, sửa đổi, bổ sung thể chế, luật pháp trước hết phải tuân thủ tinh thần Hiến pháp 2013 trong bảo đảm quyền tự do, kinh doanh của người dân, quyền dân chủ về kinh tế; mặt khác, thể chế được ban hành phải bảo đảm hợp hiến, hợp pháp, bảo đảm tính khả thi, khắc phục tình trạng ban hành chậm và không ngừng cập nhật, sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn luôn phát triển, luôn thay đổi.

Bộ Nội vụ cho hay, đã nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế để tạo cơ sở pháp lý cho các Bộ, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ cải cách chế độ công vụ, công chức nhằm mục tiêu xây dụng một nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả. Một số bộ, ngành, địa phương đã chủ động phối hợp với Bộ Nội vụ triển khai thực hiện một số cơ chế mới (kể cả làm thí điểm) trong công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức như việc áp dụng hình thức thi tuyển bằng phần mềm trên máy tính; triển khai xác định vị trí việc làm; thí điểm tổ chức thi tuyển công chức, viên chức, lãnh đạo, quản lý.

Trước đó, khi làm việc với Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan, Thủ tướng yêu cầu phải đột phá về cải cách thủ tục hải quan, trong đó “Bộ trưởng mà không quyết liệt thì không làm được”.  Bộ Tài chính cho biết kết quả đạt được mới chỉ bước đầu và vẫn còn nhiều tồn tại, trong đó nổi lên là số lượng hồ sơ thực hiện qua cơ chế một cửa quốc gia còn hạn chế do đang ở giai đoạn đầu kết nối. Ngoài 3 Bộ Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, các Bộ, ngành khác vẫn chưa triển khai đầy đủ hệ thống công nghệ thông tin để thực hiện kết nối.

Nguyễn Thành