Tại buổi làm việc, hai bên đã thông báo cho nhau tình hình phát triển, hoạt động thanh tra của mỗi nước và điểm lại tình hình hợp tác giữa hai bên trong thời gian qua; tăng cường trao đổi kinh nghiệm về phát hiện những hành vi tham nhũng, phương thức hoạt động của những đối tượng có hành vi tham nhũng; chia sẻ thông tin, tài liệu công tác chuyên môn nghiệp vụ; bồi dưỡng, đào tạo...

Qua đó, hai cơ quan khẳng định mối quan hệ giữa Thanh tra Chính phủ và Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia càng trở nên thiết thực, hiệu quả trong công tác thanh tra, chống tham nhũng và ngày càng phát triển tốt đẹp hơn nữa trong thời gian tới.

H.K.