Báo cáo tại hội nghị tổng kết công tác tôn giáo năm 2014 của Ban Tôn giáo Chính phủ sáng 22/1 cho biết, năm qua, tình hình tôn giáo trên địa bàn cả nước cơ bản ổn định, tuân thủ pháp luật.

Các lễ trọng, đại hội, hội nghị, hoạt động lớn của các tôn giáo được tổ chức trang trọng, thu hút đông đảo tín đồ và quần chúng nhân dân tham gia, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong chức sắc, tín đồ các tôn giáo vào chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta.

Hoạt động của các tổ chức tôn giáo được Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo. Các tổ chức tôn giáo tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhất là lĩnh vực từ thiện, nhân đạo, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với công tác nghiên cứu, tổng kết thực hiện, tham mưu, xây dựng và triển khai pháp luật, chính sách về tôn giáo, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, củng cố tổ chức bộ máy, cán bộ và bồi dưỡng cán bộ, năm 2014, cơ quan quản lý Nhà nước về tôn giáo các cấp đã làm tốt công tác quản lý các hoạt động tôn giáo, giải quyết các nhu cầu tôn giáo theo đúng qui định của pháp luật, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan chủ động phát hiện và thống nhất xử lý những vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tôn giáo.
Hội nghị khẳng định công tác tôn giáo đạt nhiều kết quả tích cực năm 2014.

Công tác thanh tra, giải quyết khiếu kiện, khiếu nại về tôn giáo được các cơ quan quản lý ở địa phương quan tâm chủ động giải quyết ở cơ sở. Năm 2014, Ban Tôn giáo Chính phủ thực hiện kiểm tra, rà soát 207 văn bản qui phạm pháp luật và văn bản chứa đựng qui phạm pháp luật liên quan đến công tác tôn giáo.

Công tác đối ngoại được tăng cường, đưa quan hệ với các đối tác ưu tiên, quan trọng vào chiều sâu, hiệu quả, đặc biệt là quan hệ với Lào, Campuchia và Tòa thánh Vatican.

Thông qua các cuộc làm việc, tiếp xúc, trao đổi đoàn, công tác đối ngoại của ngành quản lý Nhà nước về tôn giáo đã có bước tiến quan trọng, giúp bạn bè thế giới hiểu rõ chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, cũng như quyền tự do, tín ngưỡng, tôn giáo của Việt Nam.

Chủ động phối hợp với một số bộ, ngành, địa phương liên quan giải quyết những vụ việc tôn giáo phức tạp, nhạy cảm do các nhóm, đối tượng chống đối lợi dụng kích động nhân dân.

Đấu tranh chống lợi dụng tôn giáo, bảo vệ và đấu tranh nhân quyền trên cơ sở khẳng định chính sách tôn trọng và đảm bảo tự to, tín ngưỡng, tôn giáo.

Trên cơ sở đó, năm 2015, Ban Tôn giáo Chính phủ xác định các nhiệm vụ trọng tâm là tham mưu hoàn thiện dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10; tập trung tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa IX về công tác tôn giáo, Chỉ thị 01/2005/CT-TTg về một số công tác đối với đạo Tin lành; tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn tạo điều kiện tốt nhất cho các tổ chức tôn giáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, hội nghị; tổ chức sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm và thông qua kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luât về tôn giáo nhằm nâng cao vai trò quản lý Nhà nước về tôn giáo.

N.Thành