Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2010-2015 trình đại hội lần thứ XVI cho thấy, trong bối cảnh phải vượt qua nhiều khó khăn thách thức, nhưng bằng sự đoàn kết, sáng tạo và nỗ lực không ngừng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã giành được những thành tựu hết sức quan trọng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ rõ những hạn chế đó là: Tăng trưởng kinh tế đạt khá nhưng chưa bền vững và thấp hơn so với các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng nhưng còn chậm và chưa vững chắc, chưa tương xứng với tiềm năng; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh chậm được cải thiện; cải cách hành chính chưa đáp ứng được yêu cầu; chất lượng lao động sau đào tạo nghề ở nhiều lĩnh vực không đáp ứng yêu cầu…

Bộ trưởng Trần Đại Quang chụp ảnh lưu niệm với các đoàn đại biểu Công an tỉnh Đắk Lắk.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Bộ trưởng Trần Đại Quang cho rằng, với tiềm năng lớn về tài nguyên đất đỏ bazan, Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk trong nhiệm kỳ tới cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn, gắn với đẩy nhanh xây dựng nông thôn mới. Chú trọng sản xuất nông nghiệp hàng hóa, chuyên canh, thâm canh cao, tăng năng suất hiệu quả ngành nông nghiệp, gắn với phát triển công nghiệp chế biến, hình thành vùng chuyên canh sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, xây dựng thương hiệu đặc sản của địa phương.

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, từ quy hoạch chung về phát triển kinh tế - xã hội đến quy hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển các ngành, vùng, sử dụng đất đai, xây dựng các khu đô thị, các cụm dân cư. Làm tốt công tác huy động, thu hút các nguồn vốn đầu tư, cải thiện mạnh hơn môi trường đầu tư, có chính sách khuyến khích nhằm huy động nguồn lực trong dân cũng như các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, vốn đầu tư nước ngoài.

Củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn. Tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức an ninh, quốc phòng; coi trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và lực lượng dân quân tự vệ.

Đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVTND và Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới dự Đại hội.

Chăm lo phát triển kinh tế, vă hóa - xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, bảo vệ tốt an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xác định là nhiệm vụ then chốt của Đảng bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên “vừa hồng, vừa chuyên”, nhất là đội ngũ cán bộ ở cơ sở gắn bó và đáp ứng yêu cầu của từng địa bàn, từng vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Các đại biểu dự đại hội.

Tiếp tục thực hiện có có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 ( Khóa XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị. Nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của Đảng bộ đối với các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và toàn xã hội trong thời kỳ đổi mới.

Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội lần này là đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; đồng thời bày tỏ mong muốn, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội sẽ dân chủ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, trí tuệ vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Văn Thành