Đồng chí Lê Hồng Anh trình bày báo cáo về “Những công việc mà Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian qua". Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung báo cáo về “Tình hình kinh tế - xã hội ba năm 2011-2013 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014". Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hồ Xuân Sơn báo cáo về “Tình hình đối ngoại, quốc phòng và an ninh năm 2013".

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu ý kiến, cảm ơn và chúc sức khỏe các đồng chí nguyên là cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước. Tổng Bí thư nêu rõ những cuộc gặp mặt như thế này là hết sức cần thiết và được tiến hành thường xuyên hàng năm để Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cung cấp tới các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng những thông tin chính thống, đầy đủ, dựa trên cơ sở thực tiễn về tình hình chung của đất nước, của Đảng và Nhà nước, hoạt động lãnh đạo của các cơ quan của Đảng để các đồng chí có thêm thông tin, chia sẻ, tạo sự đồng thuận cao, cùng Trung ương Đảng, Bộ Chính trị làm công tác tư tưởng trong Đảng, trong dân.

Hội nghị này chủ yếu cung cấp thông tin kịp thời tới các cán bộ nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước những nội dung Hội nghị Trung ương 8 vừa qua đã thảo luận, trong đó có những nội dung liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, công tác lãnh đạo của Đảng về đối ngoại, quốc phòng - an ninh, giúp các cán bộ nguyên lãnh đạo của Đảng, Nhà nước thấy được nét chung của năm 2013 đặt trong tổng thể 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Về lấy phiếu tín nhiệm, chủ trương của Trung ương, Bộ Chính trị là nhất quán, sẽ sơ kết, rút kinh nghiệm để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả

PV