Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo, công tác vận động và thu hút nguồn ODA và vốn vay ưu đãi, tổng vốn ODA và vốn vay ưu đãi ký kết năm 2014 đạt hơn 4,362 tỷ USD, gồm hơn 4,16 tỷ USD ODA vốn vay và vay ưu đãi, 202,05 triệu USD viện trợ không hoàn lại.

Theo đó, giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi năm 2014 đạt khoảng 5,6 tỷ USD (ODA vốn vay là 5,25 tỷ USD, ODA viện trợ không hoàn lại là 350 triệu USD), cao hơn 9% so với năm 2013. Tại Hội nghị, các nhà tài trợ lớn gồm WB, ADB, AFD, JICA, KEXIM, KFV... cũng khuyến nghị về một số vấn đề cần tháo gỡ trong xây dựng kế hoạch thu hút dự án chương trình và nguồn vốn ODA...

Phan Đức