Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh và Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ đã thống nhất nguyên tắc, cơ chế và trách nhiệm phối hợp trong việc nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư hoạch định các chủ trương, chính sách, các chiến lược, chương trình, đề án, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh và quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Hai bên cũng thống nhất phối hợp thẩm định các đề án phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh; các đề án quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh
và ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương tại buổi ký Quy chế phối hợp công tác

Hai cơ quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh và quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội; sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về phát triển kinh tế - xã hộ gắn với quốc phòng, an ninh và quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Quốc phòng trao đổi thông tin và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh và quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên; trao đổi thông tin về hoạt động của các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng quản lý; phối hợp trong công tác nghiên cứu, lý luận về phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh.
Thanh Liêm