Số lượng DN quay trở lại hoạt động trên cả nước là 1.496, tăng 35,2% so với tháng trước. Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các DN thành lập mới trong tháng 8 là 79,4 nghìn lao động.

Số DN gặp khó khăn buộc phải giải thể, hoặc tạm ngừng hoạt động có thời hạn là 6.681 DN, tăng 35,5% so với tháng trước.

Tính chung 8 tháng, cả nước có 47,5 nghìn DN đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký 289,8 nghìn tỷ đồng. Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các DN thành lập mới trong 8 tháng là 708,5 nghìn lao động, tăng 1,0% so với cùng kỳ năm trước

Phan Đức