Bộ Tài chính cho biết, năm 2016, khối lượng huy động vốn thông qua kênh phát hành trái phiếu chính phủ (TPCP) tăng 32% so với năm 2015, đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay, với kỳ hạn phát hành bình quân tăng 1,7 năm so với năm 2015. 

Tổng dư nợ thị trường trái phiếu đến hết năm 2016 ước đạt 27,2% GDP (năm 2015 là 24,13% GDP), trong đó dư nợ TPCP khoảng 18,72% GDP (so với năm 2015 là 16,14% GDP), trái phiếu doanh nghiệp khoảng 4,27% GDP, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh là 3,59% GDP và trái phiếu chính quyền địa phương là 0,61% GDP. 

Theo đó, cả năm 2016 đã huy động thành công gần 281.750 tỷ đồng trái phiếu chính phủ qua đấu thầu tại HNX, vượt kế hoạch đã điều chỉnh của cả năm (281 nghìn tỷ đồng). 

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, năm 2016, hoạt động của thị trường trái phiếu đạt được kết quả rất tốt, có sự tăng trưởng và phát triển mạnh mẽ so với các năm trước, đáp ứng được yêu cầu huy động vốn của Chính phủ, các ngân hàng chính sách của Nhà nước, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp.

L.Hiệp