xóa nợ gốc

Khách hàng phá sản được Quỹ bảo lãnh tín dụng xem xét xóa nợ gốc

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 57/2019/TT-BTC hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), quy định 5 trường hợp được xem xét xử lý rủi ro.