xây dựng nhà ở tránh lũ

Hỗ trợ 69,9 tỷ đồng xây dựng nhà ở tránh lũ miền Trung

Số kinh phí này vừa được Bộ Tài chính quyết định tạm cấp cho các địa phương để hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung năm 2014.