xây dựng cao ốc 8B Lê Trực

Thường trực Chính phủ sẽ họp làm rõ việc xây dựng cao ốc 8B Lê Trực

Trường hợp cần thiết, Thủ tướng sẽ chỉ đạo lập đoàn thanh, kiểm tra liên ngành để làm rõ, nếu có sai phạm sẽ được xử lý nghiêm minh.