vững trụ cột an sinh

Bảo hiểm xã hội Việt Nam 25 năm - vững trụ cột an sinh

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, quá trình 25 năm xây dựng, trưởng thành, hệ thống BHXH Việt Nam đã không ngừng nỗ lực để tổ chức triển khai thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT. Tính đến hết năm 2019, toàn quốc đã có gần 16 triệu người tham gia BHXH, hơn 13,4 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp và gần 86 triệu người tham gia BHYT (đạt tỷ lệ bao phủ gần 90% dân số).