vừa lo

Điện ảnh phát triển vượt kế hoạch dự kiến: Vừa mừng đã lo

Số lượng phim sản xuất hàng năm liên tục vượt chỉ tiêu đề ra trong Chiến lược phát triển điện ảnh. Sau 10 năm, số lượng rạp chiếu phim tăng gấp hơn 10 lần. Nhiều phim “bom tấn” của nước ngoài được phát hành ở trong nước song song với nước ngoài.