voọc bạc đông dương

Bổ sung 37 loài vào danh mục cần ưu tiên bảo vệ

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa đề xuất bổ sung 37 loài vào Danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Trong 37 loài được đề xuất có 16 loài thực vật và 21 loài động vật.