vốn chủ sở hữu

Giải pháp “thúc” cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước

Nắm trong tay hơn 3 triệu tỷ đồng, từng được coi là rường cột, là xương sống, là huyết mạch, là đầu tàu, chủ đạo… của nền kinh tế, thế nhưng càng ngày, khối doanh nghiệp Nhà nước (DNNN), mà trọng tâm là các tập đoàn, tổng công ty đang đánh mất dần vai trò của mình.