viện trợ quốc tế

Quy định về tiếp nhận và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị định số 50/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai.