văn hóa cơ sở

Cà Mau nâng cao chất lượng phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Năm 2020, tỉnh Cà Mau phấn đấu trên 87% gia đình được công nhân đạt danh hiệu ''Gia đình văn hóa''; trên 76% ấp, khóm được công nhận và giữ vững danh hiệu ''Ấp văn hóa'', ''Khóm văn hóa''; từ 75% trở lên số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận và giữ vững danh hiệu đạt chuẩn văn hóa.