vai trò khoa học

Hội thảo "Vai trò của khoa học xã hội trong hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng”

Ngày 30-11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học "Vai trò của khoa học xã hội trong hoạch định chủ trương, đường lối phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội của Đảng”.