ứng dụng khoa học

Ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại quản lý lái xe

Mục tiêu cơ bản và lớn nhất của việc xây dựng Luật là bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho người tham gia giao thông, góp phần bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp năm 2013 và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên..

Trà Vinh phấn đấu có thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Trà Vinh cho biết, năm 2016, tỉnh phấn đấu có thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới.