tuyến sinh đại học

Thanh tra các cơ sở giáo dục có dấu hiệu vi phạm trong tuyển sinh

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành công văn về việc rà soát, chấn chỉnh công tác tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non và trình độ đại học hệ chính quy năm 2020.