tự vệ chính đáng

Cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc: Việt Nam tự vệ chính đáng1

Quân và dân Việt Nam không có còn con đường nào khác là phải dùng quyền tự vệ chính đáng để đánh trả để bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc.