trồng cao su

Xử lý các sai phạm theo kết luận của Thanh tra Chính phủ

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, quá trình thực hiện việc giao hơn 35.000ha đất rừng nghèo cho doanh nghiệp thuê để trồng cao su còn có nhiều bất cập so với mục tiêu đề ra và có những sai phạm.