trâu bò đánh nhau.

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung: Cẩn thận ảnh hưởng xấu đến Việt Nam

Có tính trạng thiếu đồng bộ thống nhất trong cùng một luật. Trong khi đó, chất lượng ban hành văn bản pháp luật chưa tốt, thậm chí phải có văn bản hướng dẫn, dưới luật mới thực hiện được.