trạng thái La nina

Lũ trên các sông khu vực Trung Bộ diễn biến phức tạp

 Đỉnh lũ tại trạm Đông Hà trên sông Hiếu (Quảng Trị) đo được chiều ngày 8/10 đã vượt lũ lịch sử năm 1983 là 0,11m.