tôn tạo di tích

Người dân tha thiết trả lại tiền công trợ tôn tạo di tích

Trong khi rất nhiều cơ sơ tôn giáo, tín ngưỡng đang hàng ngày trông mong có nguồn kinh phí để trùng tu, tôn tạo, thì đông đảo người dân ở phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, Hải Phòng dù đã được công trợ kinh phí trùng tu, tôn tạo đình Gia Viên, nhưng vẫn một lòng xin chuyển trả lại để cho nơi khác…