tính chuyên nghiệp

Vẫn còn 9 bất cập trong quản lý tài sản công

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa thay mặt Chính phủ trình Quốc hội Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (TSNN) năm 2016. Theo đó, tổng giá trị tài sản nhà nước tại cơ sở dữ liệu quốc gia đến ngày 31-12-2016 là hơn 1.044.899 tỷ đồng.

Nâng cao tính chuyên nghiệp của nhà sản xuất phim Việt Nam

Ngày 12/12, Trung tâm Nghiên cứu và Lưu trữ điện ảnh tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức tọa đàm “Nhà sản xuất phim – Hiện trạng và xu thế phát triển”.

Điểm nhấn của nông thôn mới

Sau hơn 2 năm triển khai, chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) của tỉnh Quảng Ninh đạt được nhiều kết quả. Các sản phẩm OCOP góp phần quan trọng xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập người dân, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. OCOP khẳng định thương hiệu riêng trong chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh Quảng Ninh.