tiêu chí chuyển đổi

Tiêu chí chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.