tiềm năng xuất khẩu

Xác nhận 8 nhóm sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm

Theo dự thảo Thông tư Quy định danh mục sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) trọng điểm đang được Bộ Thông tin và Truyền thông lấy ý kiến rộng rãi, sẽ có 8 nhóm sản phẩm được xác định là trọng điểm và được hưởng các ưu đãi theo quy định hiện hành.