thực thi luật

Thực hiện hay không thực hiện

Hàng loạt câu hỏi về việc thực thi Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp sau ngày 1/7 là thời điểm hai luật quan trọng trên bắt đầu có hiệu lực, đã được các doanh nghiệp và Hiệp hội đặt ra tại Hội thảo mới đây về Dự thảo nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Doanh nghiệp và hoàn thiện pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh.