thời Nguyễn

Hội thảo quốc tế về các di sản văn hóa cung đình thời Nguyễn

Hội thảo quốc tế về các di sản văn hóa cung đình thời Nguyễn với chủ đề “Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị” sẽ diễn ra từ 15 đến 17-9.