thi dịch thơ

Cuộc thi dịch thơ Shakespeare tại Việt Nam

Cuộc thi dành cho toàn bộ công dân mang quốc tịch Việt Nam hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam hoặc nước ngoài.