thất thu

Hậu thanh kiểm tra, tăng thu hơn 9,5 nghìn tỷ đồng

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, 10 tháng đầu năm 2014, cơ quan Thuế đã đôn đốc thu vào NSNN 60% số nợ thuế tại thời điểm 31/12/2013.