thất thoát trong cổ phần hóa

Cần có giải pháp đồng bộ, tích cực thu hồi tài sản bị chiếm đoạt trong cổ phần hóa doanh nghiệp

Các cơ quan chức năng cần tăng cường chỉ đạo, giám sát thật căn cơ, rốt ráo việc tổng rà soát, định hình, nhận diện rõ những địa chỉ có nhiều dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm xảy ra từ việc cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước, gây thất thoát, thiệt hại đặc biệt lớn tài sản của Nhà nước.