thẩm tra sơ bộ

Đơn giản hoá thủ tục, tạo thuận lợi cho người nước ngoài vào Việt Nam

Đó là mục đích của việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, được nêu rõ tại Tờ trình của Chính phủ do Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày, sáng nay, 13-9.


Xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu nhưng tinh gọn tổ chức, bộ máy

Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tại Phiên họp Thường trực Uỷ ban Quốc phòng và An ninh (UBQPAN) mở rộng, thẩm tra sơ bộ Dự án Luật Lực lượng dự bị động viên sáng nay, 3-4.