thải thẳng ra môi trường

Ô nhiễm môi trường nghiêm trọng từ Khu công nghiệp Quán Ngang1

KCN Quán Ngang được đầu tư xây dựng năm 2008. Đến nay, sau 7 năm đi vào hoạt động vẫn chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung. Nguồn nước thải của các nhà máy trong KCN đều thải thẳng ra môi trường.