tạo điều kiện cho người dân về cư trú

Chủ tịch Quốc hội: Hoan nghênh Bộ Công an đổi mới mạnh mẽ trong quản lý cư trú

"Tôi hoan nghênh Bộ Công an đã có tư tưởng, quan điểm mới  mạnh mẽ trong cải cách hành chính. Thế giới đã có số định danh cá nhân từ lâu rồi. Quyền tự do cư trú, tự do đi lại đã được Hiến pháp quy định nên việc cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho nhân dân là rất cần thiết. Tôi ủng hộ xây dựng dữ liệu Quốc gia về dân cư, sử dụng thẻ định danh cá nhân để quản lý con người.” – Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.