tài cá

Thành lập Trung tâm đăng kiểm tàu cá Phú Yên

Trung tâm đăng kiểm tàu cá Phú Yên hình thành sẽ là cơ sở giúp cho ngư dân chủ động đăng kiểm những tàu cá đóng mới, cải hoán