sử dụng ngân sách

Ban hành 7 tiêu chí đánh giá chất lượng về khung giá đất

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 18/2019/TT-BTNMT quy định về tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về điều tra, thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá các loại đất.

Thái Bình tăng trưởng kinh tế ổn định và sử dụng hiệu quả ngân sách Nhà nước

Đối với tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước, ngay từ đầu năm, ngành Tài chính đã chủ động tham mưu cho tỉnh triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm điều hành linh hoạt, hiệu quả ngân sách nhà nước, từ đó bảo đảm cân đối ngân sách các cấp ở địa phương.