sách Sáng Thế

Hư thực tin đồn ngày 29/7 thật sự là tận thế?17

Ngày 19-7, báo chí quốc tế đưa tin, sau nhiều tiên đoán thế giới tận thế chưa chính xác, tiên đoán mới mới tiết lộ thế giới sẽ hủy diệt vào ngày 29-7-2016.