quyền sử dụng đất

Không được thu quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà

Luật Kinh doanh bất động sản 2014 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2015 có một số nội dung mới như sau: Các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải có vốn pháp định không thấp hơn 20 tỷ đồng.